Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове производсвто на облекло


за професионално образование по рамкова програма Б степен на професионална квалификация – втора

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия 542050 „Оператор в производството на облекло“

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА

1.Входящо образователно ниво

 • Лицата да са навършили 16 години.
 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.
 • 2.Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;
 • да работи в областта на производството на облекло
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • Формата на обучение – Дневна, Вечерна, Задочна, Кореспондентска, Индивидуална, Самостоятелна, Дистанционна, Съботно-Неделна
 • Организация на учебния процес – квалификационен курс
 • Разпределение на учебното време – по модули в учебни часове
 • Срок на обучение – определен в плана на обучение
 • Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция
 • Оценяване на резултатите от обучението:
 • -чрез текущи и периодични проверки
 • -чрез изпити за придобиване на професионална квалификация
 • -Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика
 • -Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на МОМН
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Цел

  Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на производството на облекло. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

  Да знае и да може:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
 • се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
 • знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия;
 • познава основните суровини и материали в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
 • познава основните процеси в производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват;
 • познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • умее да разчита технологична документация.
 • познава и обслужва основните видове шевни машини;
 • чертае основни конструкции на видове облекло;
 • познава и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло; разчита технологични скици;
 • адаптира се бързо за изпълнение на технологична операция при въвеждане на нови машини и съоръжения;
 • познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло;
 • описва по схема общото устройство и принципа на действие на шевни полуавтомати, специални шевни машини и кроячна техника;
 • познава и прилага технологията за изработване на облекло по конфекционен начин и облекло по поръчка.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по професия 542050 Оператор в производството на облекло, специалност Производство на облекло от текстил 5420501– 660 учебни часа.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОМН.