Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове моделиер


ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Е “ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

След завършване на професионалното обучение по професия 542040 “Моделиер-технолог на облекло”, специалност 5420401 “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, обучаваният трябва да има

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • основните икономически категории в пазарни условия;
 • правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • професионалната терминология;
 • специфичните свойства и експлоатационни възможности на текстилни материали, инструменти, машини, съоръжения;
 • видовете текстилни и помощни материали и техните физико-химични и експлоатационни качества; видовете кроячна техника, приспособленията и инструментите, използвани при кроенето на облекло от текстил;
 • специфичните особености и експлоатационните възможности на машините и инструментите, използвани в производството на облекло от текстил; видовете ръчни и машинни бодове и шевове;
 • видовете съоръжения за подлепване и за влаго-топлинна обработка; режимите за влаго-топлинна обработка и подлепване на текстилни материали;
 • моделирането и конструктивните особености на видовете облекло от текстил;
 • основни понятия за форма и силует в облеклото; за пропорциите на човешката фигура; за ролята на ритъма, тъканта и цвета в облеклото; за композицията при проектиране на облекло и за организацията на ансамбли от облекла; за оформянето на видове ансамбли за различни възрасти и телосложения; за оформянето на всекидневни, работни, спортни, младежки, официални и детски текстилни ансамбли;
 • действията при разработването на кройки за различни моделни варианти на облекло от текстил;
 • технологичната последователност на операциите за изработване на видовете облекло от текстил;
 • основните методи на конструиране, моделиране и размножаване по ръст и размер;
 • изчертаването на шаблоните; технологичните изисквания за изработване на облекло от текстил;
 • видовете технологии; технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция;
 • техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции, допускани дефекти и отстраняването им;

УМЕНИЯ ЗА:

 • прилагане на правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • прилагане на основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности и поддържане и мазане на шевните машини;
 • организира на дейността на работното място и производствения участък;
 • ефективна комуникация;
 • работа в екип;
 • осъществяване на ефективни комуникации на чужд език;
 • използване на компютърната техника в ежедневната работа;
 • разпознаване на текстилните суровини;
 • разпознаване на асортимента на платовете, помощните материали и шевните конци;
 • разпознаване на материалите за украса;
 • качествено изпълнение на операцията кроене; разпознаване и определяне на текстилните дефекти;
 • качествено изпълнение на машинни шевове; разпознаване и определяне на дефекти на шева;
 • извършване на елементарни регулировки за осигуряване на качествено изпълнение на машинните шевове;
 • качествено изпълнение на операциите подлепване и гладене; прилагане и поддържане на оптимален режим на работа на съоръженията за подлепване и влаго-топлинна обработка;
 • разчитане на скици на модели; проверка на конструктивни чертежи;
 • качествено изпълняване на технологичните операции върху детайлите на облеклото и монтирането им в цялостно изделие;
 • изработване на конструктивни чертежи; прилагане на методите на моделиране и размножаване;
 • качествено изработване на шаблоните; маркиране и центроване на шаблоните в съответствие с технологичните изисквания;
 • УЧЕБЕН ПЛАН

 • изобразяване на човешка фигура с правилни пропорции и силует;
 • оформяне на облеклото в подходяща цветова гама и ритъм на елементите;
 • създаване на подходящи композиции на ансамбли според предназначението на проектираното текстилно облекло;
 • оформяне на ансамбли за различни възрасти и телосложения;
 • оформяне на различни видове текстилни облекла с използване на елементи от националния костюм.
 • разработване самостоятелно моделни конструкции;
 • разнообразяване на модела чрез комбиниране на унифицирани детайли;
 • създаване на модели, съобразени с модната линия за сезона;
 • създаване на размерка за икономично кроене;
 • изчисляване на оптималните разходи на материали и труд за изработване на облеклото; изчисляване на поточна линия и съставяне на подов план в съответствие с наличния машинен парк;
 • рационално подреждане на операциите и манипулациите за качествено изработване на облекло от текстил;
 • откриване на дефекти по материалите; откриване на грешки от конструктивен и технологичен характер.