Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове производсвто на мебели


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ E ” С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление, код:ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО, КОД 543

Професия, код: ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ, КОД 543100

Специалност, код: ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, КОД 5431002

Степен на професионална квалификация – Трета

Общ брой учебни часове: 960 часа

Форма на обучение:

 • Дневна
 • Вечерна
 • Задочна
 • Кореспондентска
 • Индивидуална
 • Самостоятелна
 • Дистанционна
 • Съботно-Неделна

Организационна форма: Квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

След завършване на професионалното обучение по професия “Организатор в дървообработването и производството на мебели”, специалност “Дървообработване”, обучаемият трябва да знае:

 • нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис-техника на работното място, познава и използва лични предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
 • стопанското устройство на страната, разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятията, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
 • трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Да може:

 • да осъществява ефективна комуникация, да формулира проблеми, да задава въпроси и прави отчет за извършената работа;
 • да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи съвместно с членовете на екипа, като им съдейства и оказва помощ, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;
 • изработва и оформя работна документация, прилага техники на презентиране;
 • да прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис-оборудване;
 • да осъществява устна и писмена комуникация на чужд език при изпълнение на трудовите си задължения.
 • да оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
 • да прилага различни методи при анализ на дейността.
 • да осъществява ефективна координация между производствените звена (отдели) в предприятието;
 • да организира периодичния инструктаж на работниците
 • да разпределя задачите между производствените звена/отдели-работници;
 • да прави предложения за подобряване качеството на производството;
 • да предлага решения при възникване на проблеми от различно естество в предприятието, в зависимост от нивото на отговорност, което притежава;
 • да отговаря за своевременното изпълнение на доставката на заявените суровини, материали, готови изделия в отделните производствени звена;
 • да изготвя и съгласува график за профилактиката и натовареността на машините
 • да следи за спазване на производствения график и взема решения за промени при констатиране на отклонения;
 • да контролира поддържането на машините, инструментите, съоръженията и приспособленията в изправен вид;
 • да прави предложения за подобряване на условията на труд, повишаване качеството на производството и производителността на труда и др.
 • Да притежава лични качества:
 • съобразителност
 • логическо мислене
 • технически усет и способности
 • самоконтрол
 • трудова дисциплина
 • дисциплинираност
 • умения за работа в екип
 • отговорност
 • планиране на дейността
 • умения за чертане
 • пространствена представа и въображение
 • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  Изисквания към обучавания:

 • Да е навършил 16 години.
 • Да има завършено средно образование.
 • Кандидатът за обучение да е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели" - трета степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
 • Изисквания към преподавателите:

 • Преподавателите по отрасловата и по общата за професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели" професионална подготовка трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър” от област „Стопански науки и администрация". Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
 • Право да преподават теория по задължителната за професията специфична професионална подготовка имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности: „Дървообработване и производство на мебели” и „Инженерен дизайн”.
 • Право да преподават практика по задължителната за професията специфична професионална подготовка имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” и „специалист” (придобита до влизане в сила на изменението на Закона за висшето образование, Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.) или „професионален бакалавър” по специалности: „Дървообработване и производство на мебели” и „Инженерен дизайн”.
 • Изисквания към материално-техническата база:

 • Материалната база е в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
 • Обучението по теория на модула се осъществява в учебни кабинети, а обучението по практика на модула - в учебни работилници за практическо обучение или базови обекти /фирми/ при предварително сключени договори.
 • По теория - учебен кабинет с учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и други), помощно оборудване (тебешир/маркери, моливи за чертане, чертожни инструменти, мостри дървесина) и учебни помагала (табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, диапозитиви за организация на работните места в професията/специалността, филми за технологичната последователност на изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.)
 • По практика - учебни работилници с индивидуални работни места, обзаведени с тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видео филми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните. Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни предприятия в съответствие с предвидените в чл.30. и 31 от ЗПОО възможности.
 • Пълният курс на обучение обхваща всички модули и дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели ", специалност "Дървообработване".
 • Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез диплома за средно образование.
 • Удостоверяването на входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията или при преквалификация се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
 • Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с Държавното образователно изискване за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН).
 • Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо – по формулирани от обучаващите качествени и количествени критерии за поставяне на оценки, чрез тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др., отговарящи на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Организатор в дървообработването и производството на мебели" - трета степен на професионална квалификация.
 • Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
 • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията съгласно Наредба 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.
 • Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл.76 от Наредба 4 от 16.04.2003 г.
 • Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация получават Удостоверение за професионално обучение.
 • Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели" - трета степен на професионална квалификация.
 • Придобилите трета степен на професионална квалификация по дадена специалност могат да продължат да се обучават по други специалности от професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло", се зачита.
 • След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията " Организатор в дървообработването и производството на мебели", обучаваният може да се обучава по друга професия от професионално направление “ Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло”, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.