Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове маникюр - педикюр


ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием:

Общ брой часове: 660 часа

Брой часове по теория: 237 часа

Брой часове по практика: 423 часа

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна,самостоятелна и дистанционна

Организационна форма: квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;
 • Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;
 • Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
 • Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Кръвоспиращите средства;
 • Дезинфекционни препарати;
 • Препарати за подхранване и лечение на кожата;
 • Основните материали, използвани в козметиката;
 • Видове масажи и приложението им;
 • Декоративна козметика;
 • Епилация;
 • Видове компреси;
 • Топлинни процедури;
 • Йонофореза;

ДА МОЖЕ:

 • Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ;
 • Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва информационните системи в професията;
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;
 • Дезинфекцира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Да организира работното място;
 • Да обзавежда козметичен салон;
 • Да извършва различни видове масажи;
 • Да изработва декоративна козметика;
 • Да епилира;
 • Да прилага различни видове компреси и топлинни процедури.