Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове лозарство


ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “Е”

Наименование на професионалното направление и код: Растениевъдство и животновъдство, 621

Наименование на професията и код: Техник в лозаровинарството, 621020

Наименованието на специалността, код и степен на професионалната квалификация: Лозаровинарство, 6210201, ІІІ-та степен

Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, съботно-неделна, дистанционна

Организационна форма: квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

Да знае:

 • Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
 • Основите на пазарната икономика;
 • Общите правила на трудово-правното законодателство;
 • Да има фундаментални познания в областите:
 • Растениевъдство;

  Общо земеделие;

  Агрохимия и торене;

  Фитопатология;

  Аграрна икономика;

 • Да притежава детайлни познания в областите на:
 • Лозарство

  Почвознание

  Хидромелиорации и съоръжения

  Растителна защита

  Селскостопански машини

  Агроклиматология

  Проектиране в земеделието

  Управление на земеделската ферма

  Да може :

 • Да прилага нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда.
 • Да работи при условия на пазарна икономика.
 • Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 • Да ползва познанията си в областите:

 • Растениевъдство
 • Общо земеделие;
 • Агрохимия и торене;
 • Фитопатология;
 • Аграрна икономика;
 • Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:

 • Лозарство
 • Почвознание
 • Хидромелиорации и съоръжения
 • Растителна защита
 • Селскостопански машини
 • Агроклиматология
 • Проектиране в земеделието
 • Управление на земеделската ферма.

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Завършването на един модул се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение.
 • Пълният курс на обучението /обхваща всички модули/ дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/.
 • Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба № 3 от 15.ІV.2003 г. за системата на оценяване /Обн.ДВ, бр.37 от 22.04.2003 г./.
 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
 • Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, със:
 • свидетелство за професионална квалификация

  свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражнението на които изисква правоспособност.