Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Kурсове по икономика и мениджмънт


За професионално образование по рамкова програма Е степен на професионална квалификация – трета

Форма на обучение:

 • Дневна
 • Вечерна
 • Задочна
 • Кореспондентска
 • Индивидуална
 • Самостоятелна
 • Дистанционна
 • Съботно-Неделна

Организационна форма: Квалификационен курс

Входящо квалификационно равнище: Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити

Общ брой часове: в т.ч.:

Теоретично обучение

Практично обучение

Избираема професионална подготовка 960 учебни часа

430 учебни часа

470 учебни часа

60 учебни часа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С тази програма се определят условията и реда за провеждане на професионално обучение по професия 345120 Икономист.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОГРАМАТА

 • Входящо образователно ниво
 • Лицата да са навършили 16 години.

  Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

 • Възможности за реализация след приключване на обучението да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;

  да работи в областта на икономиката и мениджмънта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • Формата на обучение – Дневна, Вечерна, Задочна, Кореспондентска, Индивидуална, Самостоятелна, Дистанционна, Съботно-Неделна
 • Организация на учебния процес – квалификационен курс
 • Разпределение на учебното време – по модули в учебни часове
 • Срок на обучение – определен в плана на обучение
 • Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция
 • Оценяване на резултатите от обучението:
 • чрез текущи и периодични проверки

  чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

 • Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика
 • Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на НАПОО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Цел

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на икономиката и мениджмънта. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания

 • Да разбира проблемите и ясно да ги формулира.
 • Да прилага уменията си за изразяване, за да води диалог, да събеседва и да описва ясно производствени въпроси.
 • Да анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад.
 • Да напише молба, заявление, автобиография, писмо и други.
 • Да представя основните идеи в кратки и ясни послания.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на предприятието и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.

Умения

 • Да познава спецификата на бизнеса в областта на търговията.
 • Да разбира и прилага основните принципи в отношенията с клиенти и доставчици.
 • Да познава деловото общуване.
 • Да работи с персонален компютър със специфичен софтуер в специалността.
 • Да прилага усвоените теоретически знания и практически умения в реални условия.
 • Да умее да използва получените знания и умения в организации от различни сфери на обществения живот.
 • Да работи с Интернет.
 • Да съставя основни документи и работи с офис програми.
 • Да познава и обработва работната документация – административна, финансово-счетоводни справки и др.

Квалификация

След придобиване на трета степен на професионална квалификация, обучаваният има право да продължи обучението си в друга професия от професионалното направление “Администрация и управление”, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление “Администрация и управление” се зачита. След придобиване на трета степен, обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по професия 345120 Икономист, специалност Икономика и мениджмънт 3451204 – 960 учебни часа

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОMН. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОMН.